119 trường hợp tái tạo lại màng nhĩ kiểu underlay tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (1996-1997)

302 August 31, 2017 2

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1999

Số: 5

Trang: 21-24

119 trường hợp viêm tai giữa mạn, không có biến chứng nội sọ được sử dụng cân cơ thái dương vá nhĩ kiểu underlay có hoặc không tái tạo chuỗi xương con tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM 1996-1997. Kết quả thấy sử dụng cân cơ thái dương trong tái tạo lại màng nhĩ kiểu underlay là kỹ thuật dễ thực hiện, kết quả thành công cao.
Liên kết