30 năm nghiên cứu y học cổ truyền dân tộc kết hợp với y học hiện đại ở Việt Nam

116 August 31, 2017 0

Tác giả: Hoàng Bảo Châu 

Năm: 1990

Số: 59 + 60

Trang: 5-8

Trình bày những kết quả và tồn tại trong việc nghiên cứu y học cổ truyền dân tộc (YHDT) kết hợp với y học hiện đại (YHHĐ), chủ yếu của các tỉnh phía Bắc và chỉ phần YHDT trong hệ thống y tế nhà nước, về lý luận, nghiên cứu phương pháp (PP) luyện tập, châm cứu, PP nắn bó gãy xương cổ truyền, PP dùng thuốc. Đề ra một số công việc cần làm trong thời gian tới, bao gồm củng cố tổ chức đã có và xây dựng những tổ chức thích hợp; xây dựng tổ chức thích hợp chuyên làm nhiệm vụ nghiên cứu thử lâm sàng những nội dung của YHDT, kết hợp YHDT với YHHĐ, nghiên cứu sản xuất y dụng cụ YHDT, đồng thời xây dựng mối quan hệ giữa nghiên cứu, sản xuất, tiêu dùng nhằm đảm bảo kết quả nghiên cứu đến tận người dùng; thống nhất nội dung nghiên cứu YHDT, nghiên cứu kết hợp YHDT và YHHĐ; thống nhất PP nghiên cứu cụ thể cho từng vấn đề cụ thể của YHDT, kết hợp YHDT-YHHĐ.
Liên kết