ảnh hưởng của artesunat kết hợp với primaquin hoặc chloroquin trên sự peroxy hoá lipid màng hồng cầu và hoạt độ G6PDH hồng cầu người

100 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2000

Số: 3

Trang: 9-13

Nghiên cứu ảnh hưởng của artesunat kết hợp với primaquin hoặc chloroquin trên sự peroxy hoá lipid màng hồng cầu và hoạt độ G6PDH hồng cầu người. Kết quả cho thấy: artesunat ở nồng độ từ 1-10 mM làm tăng quá trình peroxy hoá lipid màng hồng cầu, sự kết hợp artesunat với chloroquin làm giảm quá trình này. artesunat một mình cũng như khi kết hợp với primaquin hoặc chloroquin đều không làm thay đổi hoạt độ G6PDH hồng cầu người
Liên kết