Ảnh hưởng của artesunate kết hợp với các thuốc chống sốt rét khác trên hoạt độ một số enzym huyết tương chuột

98 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2001

Số: 3

Trang: 24-29

Sự kết hợp artesunate với primaquine làm tăng có ý nghĩa hoạt độ các enzym GOT, GPT, LDH, anpha-HBDH, CK và CK-MB huyết tương chuột so với một mình artesunate; sự kết hợp artesunate với mefloquine cũng làm tăng có ý nghĩa hoạt độ các enzym GOT, GPT, LDH, anpha-HBDH, CK và CK-MB huyết tương so với một mình artesunate. Sự kết hợp artesunate với chloroquine có xu hướng làm giảm hoạt độ các enzym GOT, GPT, LDH, anpha-HBDH, CK và CK-MB huyết tương so với artesunat đơn thuần. Kết quả: sự kết hợp giữa artesunat và primaquine hoặc mefloquin trên sự tổn thương tế bào là hiệp đồng, trong khi sự kết hợp giữa artesunat với chloroquin có xu hướng đối kháng.
Liên kết