ảnh hưởng của bách bộ (stemona tuberosa lour) trên sự huy động đại thực bào phế nang và trên khả năng loại trừ tụ cầu vàng gây bệnh của phổi thỏ thực nghiệm

95 August 31, 2017 1

Tạp chí: Nội khoa

Năm: 1974

Số: 3

Trang: tr.:1-5

Liên kết