Ảnh hưởng của can thiệp truyền thông giáo dục sức khỏe đến kiến thức, thực hành về một số vấn đề sức khỏe bệnh tật của người dân xã An Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam

108 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2011

Số: 4

Trang: 129-135

Liên kết