Ảnh hưởng của cao lỏng Thông mạch sơ lạc hoàn lên chức năng và hình thái gan, thận trên mô hình thỏ thực nghiệm

99 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2011

Số: 1 PB

Trang: 86-91

Liên kết