Ảnh hưởng của hải mã và hải mã-nhân sâm lên cấu trúc hình thái tinh hoàn chuột cống trắng

100 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2003

Số: 1

Trang: 7-13

Cho chuột cống trắng đực, uống hải mã và hải mã + nhân sâm với các liều khác nhau. Sau 2 tuần uống, quan sát cấu trúc vi thể tinh hoàn chuột. Kết quả: hải mã và hải mã + nhân sâm không làm thay đổi cấu trúc bình thường của biểu mô tinh và tuyến kẻ tinh hoàn. Đường kính trung bình của các ống sinh tinh của tất cả các nhóm nghiên cứu không có sự khác biệt có ý nghĩa và đều lớn hơn so với nhóm chứng không uống thuốc. Tỷ lệ các ống sinh tinh có biểu hiện hoàn thành quá trình sinh tinh ở tinh hoàn các nhóm nghiên cứu đều tăng có ý nghĩa so với nhóm chứng.
Liên kết