Ảnh hưởng của huyệt phong trì lên lưu huyết não của bệnh nhân tai biến thiếu máu não cục bộ

125 August 31, 2017 0

Tác giả: Vũ Thường Sơn 

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2010

Số: 1

Trang: 98-103

Liên kết