Ảnh hưởng của mô hình truyền thông giáo dục sức khoẻ - câu lạc bộ "phụ nữ vì sức khoẻ và môi trường" lên kiến thức, thực hành về vệ sinh môi trường

109 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2005

Số: 6

Trang: 97-101

Thiết kế can thiệp có đối chứng các hộ gia đình và phụ nữ có thể đại diện cho hộ gia đình đó nhằm đánh giá hiệu quả áp dụng thử nghiệm câu lạc bộ “Phụ nữ vì sức khỏe và môi trường” lên kiến thức, thực hành về vệ sinh môi trường của người dân tại phường Minh Khai thị xã Phủ Lý, Hà Nam. Kết quả: Tất cả điểm kiến thức về vệ sinh môi trường đều tăng rõ rệt so với trước can thiệp (từ 2,0- 3,5 điểm) và cao hơn hẳn so với đối chứng (từ 2,2- 3,4 điểm), chỉ số hiệu quả đạt từ 45,2- 187,9%. Tỷ lệ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh tăng 15,9%; tỷ lệ hộ thực hiện biện pháp bảo vệ nguồn nước tăng từ 16,9- 74,8%, chỉ số hiệu quả đạt 22,7 – 139,6%; tỷ lệ hộ có thùng rác hợp vệ sinh tăng 49,3%, chỉ số hiệu quả đạt 52,7%, đổ rác đúng nơi quy định tăng 39,8%, chỉ số hiệu quả đạt 27,8%.
Liên kết