Ảnh hưởng của sodium artesunate trên hoạt độ glutamate denydrogenase (GLDH) và cholinesterase (CHE) huyết thanh chuột nhắt trắng

203 August 31, 2017 0

Năm: 1995

Số: 5

Trang: 17-24

Nghiên cứu ảnh hưởng của sodium artesunate (1 liều 700mg/kg,i.p.) trên hoạt độ (HĐ) glutamate denydrogenase (GLDH) và cholinesterase (CHE) huyết thanh chuột nhắt trắng. Sự tăng mạnh của HĐ GLDH huyết thanh (HT) chuột được bắt đầu từ giờ thứ 2 sau tiêm thuốc. Mức độ tối đa của HĐ GLDH được thấy ở giờ thứ 4 sau thử nghiệm. Mức độ cao của HĐ GLDH-HT được duy trì trong khoảng 8 giờ. HĐ GLDH trở về giới hạn giá trị bình thường vào giờ thứ 72 sau khi tiêm thuốc. Sự tăng HĐ GLDH-HT phụ thuộc vào liều thử nghiệm. Các liều nhỏ hơn 200mg/kg đã không gây nên sự thay đổi hoạt độ của enzym này. HĐ CHE-HT chỉ bị giảm nhẹ và thoáng qua ở giờ thứ 4 sau tiêm thuốc với liều 700mg/kg, trong khi hàm lượng albumin và protein toàn phần huyết thanh hầu như không thay đổi; sodium artesunate đã không ảnh hưởng đến HĐ CHE invitro. Kết quả trên gợi ý rằng: liều cao của thuốc sốt rét có thể gây nên những tổn thương cho các tế bào nhu mô gan ở mức độ ty thể trong khi không ảnh hưởng một cách rõ rệt đến sự sinh tổng hợp protein của gan chuột nhắt trắng.
Liên kết