Ảnh hưởng của sự giảm mẫn cảm đặc hiệu đối với hàm lượng quần thể và tiểu quần thể Lymphocytes của bệnh nhân hen phế quản dị ứng

111 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nội khoa

Năm: 1994

Số: 1

Trang: 1-3

Nghiên cứu về limpho máu ngoại vi của 24 bệnh nhân (BN) hen phế quản dị ứng tuổi từ 17 - 58. Tất cả BN đều được kiểm tra bằng test dưới da là dị ứng với bụi nhà. Nghiên cứu theo 2 giai đoạn: trước khi giảm mẫn cảm và ở cuối giai đoạn điều trị bằng giải mẫn cảm. Kết quả: 14 BN có kết quả tốt, 10 BN có kết quả trung bình. Quá trình giảm mẫn cảm đặc hiệu đã gây ra sự tăng các tế bào limpho T, các tiểu quần thể CD5+, CD4+, CD8+ và B limpho. Sự tăng CD4 và CD8+ limpho một cách đáng kể đã dẫn tới chỉ số điều hoà miễn dịch CD4/CD8+ trở lại bình thường.
Liên kết