Ảnh hưởng của việc rửa thận đối với tính kích thích sinh kháng thể chống kháng nguyên hoà hợp tổ chức (KNHHTC) của thận ghép

182 August 31, 2017 0

Năm: 1995

Số: 5

Trang: 14-17

Nghiên cứu 15 chuột lang và 25 chuột nhắt trắng thuần chủng BALB/C. Gây mẫn cảm chuột lang bằng hỗn dịch thận chuột BALB/C được nghiền nhỏ (theo 3 nhóm I, II, III tương ứng chứa thận rửa sạch, rửa chưa sạch và không được rửa). Sau 7 tuần gây mẫn cảm, huyết thanh chuột lang được trộn với Lympho bào của chuột nhắt để tiến hành phản ứng gây độc tế bào. Kết quả cho thấy: có sự khác biệt giữa hiệu quả kháng thể của nhóm I và III, nhóm I và II. Giữa nhóm II và III không có sự khác biệt có ý nghĩa. Việc rửa thận làm sạch các tế bào mang kháng nguyên hòa hợp tổ chức (KNHHTC) trong lòng mạch có tác dụng góp phần làm giảm khả năng kích thích cơ thể nhận sinh kháng thể chống KNHHTC.
Liên kết