Ảnh hưởng của wonfatox đến quá trình biến đổi hình thái và chỉ số gián phân của gan chuột cống trắng cắt bỏ 2/3 gan

240 April 11, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Thị Bình 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2004

Số: 1

Trang: 17-21

Liên kết