Ảnh hưởng in vitro của sodium artesunate trên sự hô hấp tế bào của gan, thận và não chuột nhắt trắng

191 August 31, 2017 0

Năm: 1994

Số: 4

Trang: 10-15

Nghiên cứu ảnh hưởng in vitro của sodium artesunate trên hô hấp tế bào gan, thận và não chuột nhắt trắng 8-10 tuần tuổi, nặng 25-30g. Kết quả: tăng độ tiêu thụ O2 của dịch đồng thể ở gan, thận và não chuột với các nồng độ sodium artesunate tăng dần trong khoảng 10 mũ trừ 3 đến 10 mũ trừ 2 M. Sự sản sinh CO2 của dịch đồng thể gan, thận và não chuột cũng tăng. Tỉ lệ tăng tiêu thụ O2 và sản sinh CO2 của các mô ở cùng nồng độ thuốc là theo thứ tự sau: thận > gan > não. Tăng hệ số hô hấp các mô ở các nồng độ nói trên của thuốc là theo thứ tự sau: gan > não > thận.
Liên kết