Ảnh hưởng "invitro" của chế phẩm núc nác đối với quần thể và tiểu quần thể trong máu của các bệnh nhân dị ứng của thể atopi

101 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nội khoa

Năm: 1995

Số: 1

Trang: 1-2

Nghiên cứu ảnh hưởng của núc nác ở các nồng độ khác nhau đối với quần thể và tiểu quần thể tế bào limpho trên 25 bệnh nhân dị ứng thể atopi từ 20 đến 58 tuổi. Núc nác có tác dụng điều hòa miễn dịch đối với limphocytes của bệnh nhân dị ứng, làm tăng cao hàm lượng CD8+ - limpho và làm bình thường hóa chỉ số điều hoà miễn dịch CD4/CD8 (T.helper/T. suppressor). Tác dụng này tuỳ thuộc vào liều lượng sử dụng.
Liên kết