Ảnh hưởng invitro của intecleukin II (IL-2) đối với số lượng của các tiểu quần thể điều hòa miễn dịch của lymphocytes

117 August 31, 2017 0

Tác giả: Vũ Minh Thục GV.Popyadin 

Tạp chí: Nội khoa

Năm: 1994

Số: 3

Trang: 29-31

Nghiên cứu lymphocyte của 15 người bình thường (18-55 tuổi) và 12 bệnh nhân (BN) hen phế quản (HPQ) cơ địa ở giai đoạn ''trong cơn'' (20-50 tuổi) và 14 BN HPQ ở giai đoạn ''ngoài cơn'' (17-58 tuổi). Phương pháp nghiên cứu: pha 2 nồng độ IL-2 50mE/ml và 500 ME/ml; phương pháp miễn dịch huỳnh quanh trực tiếp, và phương pháp miễn dịch huỳnh quang gián tiếp. Kết quả: dưới ảnh hưởng của interleukin II ở nồng độ 50mE/ml thu được những biến đổi đáng kể của các tiểu quần thể CD4+, CD5+, CD8+ và lympho bào B; ảnh hưởng này chỉ thể hiện trên các lymphocyte của các BN HPQ ''trong cơn'' gây nên sự tăng đáng kể hàm lượng CD8+, lympho B và sự giảm đáng kể của chỉ số điều hòa miễn dịch; sự gia tăng nồng độ IL-2 tới 500mE/ml dẫn tới sự biến đổi lymphocyte ở người khoẻ theo chiều hướng ngược lại.
Liên kết