Ảnh hưởng ức chế của huyết thanh bỏng lên khả năng chuyển dạng lympho bào in vitro

90 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 1997

Số: 7

Trang: 11-12

Nghiên cứu 43 BN bỏng với độ tổn thương trên 20 đơn vị Frank; bỏng do nguồn nhiệt và hoá chất; tuổi 16-55; không mắc các bệnh khác. Nhóm chứng 44 người khoẻ mạnh (NKM) chọn lấy lympho bào máu ngoại vi và 5 người khỏe mạnh khác được chọn lấy huyết thanh. Dưới ảnh hưởng của huyết thanh bỏng tỷ lệ chuyển dạng lympho giảm thấp trong thời kỳ sốc và giai đoạn sớm của thời kỳ thứ 2 sau bỏng. Ở các thời kỳ sau tỷ lệ này tăng lên có ý nghĩa thống kê. Huyết thanh bỏng có khả năng ức chế sự chuyển dạng của lympho bào máu ngoại vi người bình thường in vitro.
Liên kết