Ảnh hưởng việc điều chỉnh giá viện phí đối với thu chi tài chính và sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh tại Bệnh viện tỉnh Khăm Muổn CHDCND Lào

309 August 23, 2017 0

Năm: 2003

Số trang: 126Tr.

Nghiên cứu 900 hộ gia đình, 300 BN tại bệnh viện (BV) can thiệp, 300 BN tại BV đối chứng (trong đó 100 BN nội trú, 200 BN ngoại trú), tại tỉnh Khăm Muổn, Lào. Kết luận: BV thu viện phí thấp và nhiều dịch vụ bao cấp, các nguồn tài chính khác hạn chế nên BV chỉ duy trì được hoạt động, không năng cao được chất lượng, tỷ lệ sử dụng giường bệnh thấp. Sau 1 năm can thiếp thu viện phí ở tất cả các dịch vụ hiện có làm tổng thu viện phí tăng 1,46 lần và chiếm 56% tổng thu của BV, tổng thu BV tăng 6,9%. Mô hình thu viện phí mới không ảnh hưởng đến việc khám chữa bệnh của BV. Các đối tượng đều coi trọng đến chất lượng và hiệu quả khám chữa bệnh hơn việc chi trả viện phí.
Liên kết