Áp dụng kỹ thuật sắc ký lớp mỏng (cải tiến) xác định độc tố vi nấm aflatoxin trong thực phẩm

229 August 31, 2017 0

Năm: 1993

Số: 3

Trang: 58-61

Để phát hiện và định lượng aflatoxin đã xây dựng phương pháp sắc ký lớp mỏng cải tiến tiêu chuẩn Việt Nam 1 và 2 chiều có sử dụng cột sắc ký để tách chiết, làm sạch và xây dựng kỹ thuật sắc ký lỏng cao áp với yêu cầu phát hiện chính xác dưới 10 ppb aflatoxin, hệ số thu hồi đạt 85-90%. Bằng các phương pháp trên đã kiểm tra 159 mẫu thực phẩm, có 21 mẫu (13%) bị ô nhiễm aflatoxin, bao gồm lạc nguyên liệu và các sản phẩm chế biến (3-511 ppb) và thức ăn trẻ em có sử dụng bột đậu tương (35-40ppb).
Liên kết