Biến thể giải phẫu hệ động mạch gan dạng hiếm gặp trên cắt lớp vi tính 64 dãy

272 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2013

Số: 3

Trang: 115-118


Liên kết