Bước đầu áp dụng phản ứng wide và gemzeli trong việc định tính và định lượng kích dục tố rau thai hocrmone gonadotrophine chorionique

92 August 31, 2017 0

Tạp chí: Sản phụ khoa

Năm: 1968

Số: 2

Trang: tr.:52-59

Liên kết