Bước đầu đánh giá tình hình bệnh viêm da tiếp xúc với xăng, dầu hỏa, dầu nhờn

55 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Văn Sơn 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2006

Số: 3

Trang: 87-90

Mục đích: khảo sát môi trường lao động và đánh giá tình hình bệnh viêm da tiếp xúc (VDTX) với xăng, dầu hỏa, dầu nhờn; tìm hiểu mối liên quan giữa bệnh VDTX và môi trường lao động. Đối tượng: 238 công nhân tiếp xúc trực tiếp với xăng dầu và 200 cán bộ công nhân viên hành chính công tác tại Công ty Gang thép Thái Nguyên, Mỏ Sắt Trại cau, Xí nghiệp Vận tải, Xí nghiệp Honda và Công ty Xăng dầu Khu vực I. Kết quả: môi trường lao động: da người công nhân thường xuyên phải tiếp xúc với xăng dầu. Một số điểm có độ lưu chuyển không khí còn thấp, 8/9 điểm có tốc độ gió 0,1-0,3m/giây. Hơi hydrocacbon ở 3/6 điểm có nồng độ 310-412mg/m3, vượt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép 10-112mg/m3. Tỷ lệ mắc bệnh ngoài da ở công nhân trực tiếp tiếp xúc với xăng dầu là 47,9%, cao gấp 3,09 lần nhóm nhân viên hành chính (15,5%). Bệnh VDTX chiếm tỷ lệ cao nhất (24%) trong các bệnh ngoài da ở công nhân. Vị trí bị VDTX chủ yếu ở vùng có dầu mỡ dễ dính, từ cẳng tay trở xuống chiếm 78,9%. Nguy cơ VDTX ở công nhân trực tiếp tiếp xúc với xăng dầu cao gấp 5,6 lần nhóm chứng. Tỷ lệ VDTX ở nhóm công nhân này tương quan với tuổi đời và tuổi nghề.
Liên kết