Bước đầu nghiên cứu bán tổng hợp một dẫn chất quả Chitosan từ vỏ tôm ứng dụng trong kỹ thụât bao phim thuốc

83 April 11, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 1998

Số: 1

Trang: 6-8

Liên kết