Bước đầu tìm hiểu về tình trạng thiếu một số yếu tố vi lượng trên phụ nữ có thai

189 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 1999

Số: 4

Trang: 57-61

Nghiên cứu thực hiện trên 135 phụ nữ có thai, tuổi 20-28 tại 2 xã thuộc tỉnh Bắc Ninh cho thấy bên cạnh tình trạng thiếu máu rất phổ biến (40,7% Hb<11g/dl); thiếu kẽm cũng là vấn đề sức khỏe đáng chú ý (69,7% đối tượng có nồng độ Zn<65 microg/dl, mức thấp. Có mối liên quan thuận giữa thiếu máu với thiếu sắt và thiếu kẽm. Lượng sắt và kẽm khẩu phần chỉ đạt 50-70% so với nhu cầu đề nghị.
Liên kết