Bước đầu ứng dụng ghép tế bào gốc máu ngoại vi giữ đông lạnh -196C tại bệnh viện truyền máu huyết học

133 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2006

Số: 5

Trang: 23-27

Liên kết