Các hợp chất Lignan phân lập từ cây cườm rụng hoa dài (Ehretia Longiflora Champ., Boragianceae)

203 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2009

Số: 2

Trang: 86-90

Liên kết