Cắt túi mật nội soi và mổ mở những trường hợp đã bị biến chứng

198 August 31, 2017 0

Tạp chí: Gan mật Việt Nam

Năm: 2011

Số: 15

Trang: 33-40

Liên kết