Chẩn đoán ngộ độc cấp phốt pho hữu cơ bằng xét nghiệm định tính và định lượng phốt pho hữu cơ

89 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 1993

Số: 4

Trang: 17-19

Liên kết