Chế tạo canxi anginat từ rong mơ

132 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 1985

Số: 4

Trang: 15-17+25

Nghiên cứu chế tạo canxi anginat từ rong mơ (Sargassum sp.) phơi khô. Dựa vào cơ chế phản ứng, khi cho anginat tác dụng với iot Ca2+ sẽ tạo tủa canxi anginat. Các chất tham gia phản ứng tạo tủa là natri anginat và canxi clorua. Kết quả: tất cả các nồng độ natri anginat từ 1% - 10% đều cho phản ứng tạo tủa, nồng độ CaCl2 từ 1% - 10% đều cho phản ứng tủa hoàn toàn. Sản xuất thử nghiệm đã đạt hiệu suất 20% canxi anginat trên 1kg rong mơ khô. Canxi anginat được chế tạo từ rong mơ đạt tiêu chuẩn của các dược điển Anh, Pháp. Sản phẩm canxi anginat được xác định: có tác dụng cầm máu tại chỗ trên động vật thực nghiệm và trên lâm sàng. Bước đầu xác định được qui trình công nghệ sản xuất canxi anginat từ rong mơ.
Liên kết