Chỗ đứng của giải phẫu trong ghép gan, sự phong phú của khả năng giải phẫu và tối ưu hoá việc sử dụng gan cho từ người chết và người sống

139 August 31, 2017 0

Tác giả: Trịnh Văn Minh 

Năm: 1994

Số: 4

Trang: 41-45

Từ khóa: giải phẫu ghép gan

Có rất nhiều khả năng về giải phẫu để phân chia gan thành những mảnh ghép khác nhau từ gan cho của người chết hay người còn sống. Có nhiều phương án để lựa chọn, tùy theo nhu cầu của người nhận, sự thích ứng của các biến đổi giải phẫu và sư an toàn của gan cho ở người còn sống hay đã chết. Vấn đề là làm thế nào để chọn được phương án tối ưu cho mỗi trường hợp khác nhau. Cho nên mỗi trường hợp đều phải cân nhắc và thăm khám kỹ về mặt giải phẫu trước khi mổ. Bài báo đã đề cập đến sự phong phí của khả năng giải phẫu và hạn chế của thực tế phẫu thuật, việc phân chia gan làm 2 nửa phải - trái (ở người cho đã chết để ghép cho 2 người), việc phân chia thùy phải - thùy trái (ở người cho còn sống) và những đề nghị mới khi lấy một phần gan cho từ người sống.
Liên kết