Cholangiome đặc điểm nhận dạng trên phim chụp đường mật

179 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2002

Số: 9

Trang: 50-52

40 bệnh nhân được chẩn đoán cholangiome trong đó 9 BN chẩn đoán bằng tế bào dịch mật, 13 chụp cắt lớp, 18 bệnh nhân được phẫu thuật. Kết quả cho thấy vị trí tổn thương của cholangiome ở VN là tắc cao, tắc từ ống gan chung trở lên chiếm 95%, trong đó tổn thương ăn lan vào 2 nhánh gan hoặc phải hoặc trái là 75%. Hình ảnh của cholangiome trên phim chụp đường mật là hình ảnh hẹp đều đường mật chiếm 62,5%.
Liên kết