Cụm biệt hoá và vai trò của cụm biệt hoá trong xếp loại lơxêmi cấp

116 August 31, 2017 0

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2000

Số: 4

Trang: 9-13

Cấu trúc chung của hệ thống kháng nguyên cụm biệt hoá (CD) được chia thành 4 nhóm: các protein xuyên màng typ 1, 2, 3 và các protein gắn vào glycosylphosphatidylinositol. CD có vai trò quan trọng trong huyết học (cả sinh lý và bệnh lý). Giới thiệu một số CD có ứng dụng trong huyết học cùng ứng dụng trong việc xếp loại lơxemi cấp dòng tuỷ, dòng lympho, trong lơxemi cấp 2 dòng (biphenotypic acute leukemia).
Liên kết