Đặc điểm dịch tễ học bệnh sán lá gan lớn ở người lớn, cập nhật và tổng hợp y văn trên thế giới và Việt Nam.

238 August 31, 2017 1

Tạp chí: Gan mật Việt Nam

Năm: 2008

Số: 6

Trang: 23-29

Liên kết