Đặc điểm dịch tễ học của vụ dịch sốt xuất huyết tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, 2010

144 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học dự phòng

Năm: 2011

Số: 2 (120)

Trang: 63-68

Liên kết