Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và tỷ lệ ung thư tụy ở bệnh nhân sỏi tụy

155 August 31, 2017 1

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2010

Số: 2 PB

Trang: 18-24

Liên kết