Đánh giá bằng siêu âm và xạ hình tác dụng làm giảm thể tích tuyến giáp của I-131 trong điều trị bệnh nhân basedow

169 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2002

Số: 12

Trang: 9-15

Sử dụng máy siêu âm LG với đầu dò 7,5 MHz bằng siêu âm và xạ hình để đánh giá tác dụng làm giảm thể tích tuyến giáp của I-131 ở bệnh nhân Basedow. Với liều đ/tr trung bình của I-131 là 6,3 +/- 1,14 mCi, thời gian theo dõi sau đ/tr từ 2-16 tháng, thể tích tuyến giáp sau đ/tr đã giảm 1 cách rõ rệt so với trước đ/tr, với mức giảm trung bình bằng siêu âm là 67,7% và bằng xạ hình là 72,5%. Đây là PP đ/tr đơn giản, dễ thực hiện và có thể áp dụng rộng rãi trong thực tế
Liên kết