Đánh giá chất lượng những xét nghiệm hóa sinh máu tại các phòng xét nghiệm của các tuyến y tế

1215 August 31, 2017 9

Tác giả: Phạm Thiện Ngọc 

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Y Hà Nội

Năm: 2010

Số trang: 87 tr.

Liên kết