Đánh giá chức năng thận sau điều trị bằng methylprednisolon ở người bệnh lupus ban đỏ hệ thống

74 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học lâm sàng

Năm: 2006

Số: 7

Trang: 48-51

Liên kết