Đánh giá giá trị của phương pháp tập trung bạch cầu máu ngoại vi so với phương pháp máu đàn thường quy trong một số bệnh huyết học

122 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2002

Số: 2

Trang: 13-18

Bằng cách sử dụng kỹ thuật tập trung bạch cầu máu ngoại vi ở 13 BN bị hội chứng rối loạn sinh tuỷ và suy tuỷ xương, các tác giả đã rút ra kết luận: đây là một kỹ thuật có giá trị trong việc phát hiện ra các tế bào chưa trưởng thành ở máu ngoại vi; ở nhóm bệnh nhân bị suy tuỷ xương thì 28,8% các bệnh nhân có 3,03 % nguyên tuỷ bào và 39,7% các bệnh nhân có 1,07% hồng cầu non ra máu ngoại vi; còn ở nhóm bệnh bị hội chứng rối loạn sinh tuỷ thì 46,2% bệnh nhân có gặp 1,15% nguyên tuỷ bào và 61,5nhân có thấy 1,92% hồng cầu non ra máu ngoại vi.
Liên kết