Đánh giá hiệu lực của icon 10cs phun tồn lưu tại thực dịa trong phòng chống muỗi sốt rét ở Việt Nam

495 August 31, 2017 0

Tác giả: Lê Khánh Thuận 

Năm: 2006

Số trang: 29tr.

Phun tồn lưu ICON 10CS liều 30mg hoạt chất/m2 với muỗi thử là An.minimus ở miền Bắc, An.aconitus ở miền Trung, An.dirus ở miền Nam nhằm đánh giá hiệu lực của ICON 10CS trong phòng chống muỗi sốt rét ở Việt Nam. Kết quả cho thấy: Trên tường gỗ: có hiệu lực tồn lưu 9 tháng ở miền Bắc và miền Nam, 6 tháng ở miền Trung. Trên tường gạch: có hiệu lực tồn lưu 3 tháng ở miền Bắc, 1 tháng ở miền Trung, 5 tháng ở miền Nam. Trên tường nứa: có hiệu lực tồn lưu 9 tháng ở miền Bắc, 6 tháng ở miền Trung. Trên tường lá: có hiệu lực tồn lưu 9 tháng ở miền Nam, Phun tồn lưu ICON 10CS đã làm giảm mật độ các loài véc tơ chính An.minimus, An.sundaicus trú ẩn trong nhà ban ngày và vào nhà tìm người hút máu. Sử dụng ICON 10CS phun tồn lưu liều 30mg hoạt chất/m2 để phòng muỗi truyền bệnh sốt rét ít có tác dụng phụ cho người trực tiếp phun và những người dân sống trong khu vực sử dụng hóa chất.
Liên kết