Đánh giá hiệu lực diệt bọ gậy của chế phẩm bacillus thuringiensis và bacillus sphaericus trong phòng thí nghiệm và thực địa hẹp

183 August 31, 2017 0

Năm: 2006

Số: 3

Trang: 55-63

Liên kết