Đánh giá hiệu quả giảm đau và những tác dụng không mong muốn sau truyền aclasta

37 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: ĐB - Hội thấp khớp học Việt Nam (VRA) Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ IX, Nha trang, ngày 22-23/7/2011

Trang: 127-130

Liên kết