Đánh giá qui trình kỹ thuật sinh thiết biểu mô vùng rìa giác mạc dùng tạo tấm biểu mô giác mạc nuôi cấy

93 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2011

Số: 2

Trang: 25-30

Liên kết