Đánh giá sự đồng thuận giữa các cơ sở dữ liệu duyệt tương tác thuốc trong thực hành lâm sàng

303 August 31, 2017 0

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2011

Số: 11

Trang: 29-32

Mục tiêu: đánh giá mức độ đồng thuận trong phát hiện và nhận định mức độ nghiêm trọng của các cặp tương tác thuốc-thuốc giữa 2 cơ sở dữ liệu (CSDL) duyệt tương tác thuốc.
Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang, 1.502 đơn xuất viện và điều trị ngoại trú được duyệt tương tác thuốc trên 2 CSDL là Micromedex (MM) và MIMS online (MO), đơn được thu thập tại Nhà thuốc Bệnh viện đa khoa Hà Đông, từ ngày 01-31/3/2011.
 Kết quả: 160 trong tổng số 520 tương tác phát hiện được có sự chênh lệch giữa MM và MO, sự đồng thuận giữa 2 CSDL ở mức độ yếu (k=0,3) trong phát hiện và đánh giá ý nghĩa lâm sàng (YNLS) của tương tác. 6/62 tương tác được MM xác định có YNLS (chống chỉ định, nặng) nhưng bị bỏ qua bởi MO, ngược lại 154/210 tương tác được MO nhận định có YNLS (nghiêm trọng, cân nhắc nguy cơ/lợi ích) lại không được MM đánh giá ở mức độ tương đương.
Kết luận: sự không thống nhất giữa các CSDL trong phát hiện và nhận định mức độ nghiêm trọng của tương tác thuốc là thách thức đối với cán bộ y tế trong thực hành.

Liên kết