Đánh giá sự tăng sinh Lymphô bào với kháng nguyên đặc hiệu sử dụng 5-Brômdeoxyurin thay thế 3H-Thymidine

254 April 11, 2017 0

Tác giả: Phan Lê Thanh Hương 

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2004

Số: 2

Trang: 17-23

Liên kết