đánh giá sự tăng sinh LYPHÔ bào với kháng nguyên đặc hiệu sử dụng 5-BROMODEOXYRRIDIN thay thế 3h-THYMIDINE

238 April 11, 2017 0

Tác giả: Phan Lê Thanh Hương 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2001

Số: 9

Trang: 17-23

Liên kết