Đánh giá sự thay đổi kiến thức, thái độ và thực hành của người dân phường Trung Dũng và Tân Phong, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai về dự phòng phơi nhiễm dioxin qua thực phẩm sau 1 năm can thiệp

210 August 31, 2017 2

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2010

Số: 3 PB

Trang: 447-451

Liên kết