Đánh giá tác dụng của rễ cây bá bệnh (Eurycoma longifolia J.) lên hành vi tình dục của chuột thực nghiệm

251 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược học

Năm: 2011

Số: 4 (420)

Trang: 42-47

Liên kết