Đánh giá tác dụng hạ đường huyết của thhổ phục linh ( SMILAX GRABRA ROXB, LILIACEAE-SG) theo đường uống trên chuột nhắt và ảnh hưởng của nó trên TEST dung nạp GLUCOSE

109 April 11, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2003

Số: 4

Trang: 20-25

Liên kết